Wydawca treści Wydawca treści

MRN 2007-2013

     W ramach tzw. III osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" CKPŚ pilotowało projekt „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych", obejmujący lata 2007-2013. Projekt, w skrócie zwany „małą retencją nizinną", stawiał sobie za cel zatrzymanie lub spowolnienie spływu wód w obrębie małych zlewni, przy jednoczesnej ochronie leśnego krajobrazu naturalnego. Jego realizacja przyczyniła się do poprawy stosunków wodnych, a przez to zwiększenia różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i wokół leśnych.
       Mała retencja leśna nie jest w Lasach Państwowych czymś zupełnie nowym. Od lat 90. XX w. do końca 2008 r. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe powstało ponad 1000 rozmaitych obiektów, służących poprawie lokalnego bilansu wodnego. Zmodernizowano niemal 2000 urządzeń piętrzących – zastawek, progów, jazów.
        W 2006 r. Lasy Państwowe zdecydowały się skoncentrować działania i opracować jeden całościowy wniosek, który można by przedstawić do akceptacji dysponentom unijnego Funduszu Spójności. W marcu 2007 r. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych podpisała z CKPŚ porozumienie w tej sprawie. Przystąpiono do przygotowania stosownego projektu „małej retencji nizinnej".
W jego ramach powstało w lasach nizinnych 3 644 małych retencyjnych obiektów hydrotechnicznych – zastawek, bystrotoków, grobli, zbiorników retencyjnych, mogących zmagazynować ponad 42 mln m3 wody. Projekt był realizowany na terenie 450 gmin w 179 nadleśnictwach, we wszystkich regionalnych dyrekcjach LP. Ogólny koszt przedsięwzięcia wyniesie 195,2 mln zł, z czego 136 mln zł zrefunduje Fundusz Spójności, a resztę pokryją Lasy Państwowe ze środków własnych.
        Nadleśnictwo Antonin zaprojektowało przebudowę dwóch zbiorników o powierzchni prawie 12 ha (Goszczyn) i ponad 4 ha (Piec Dolny). Prace związane z przebudową zbiorników zakończono w grudniu 2012 roku.
        Regulamin udzielania zamówień o wartości poniżej 14 000 euro realizowanych w ramach projektu "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych".