Wydawca treści Wydawca treści

Projekt ochrony przeciwpożarowej - nowa wieża ppoż. w Mojej Woli

Pożary są jednym z czynników stresowych oddziaływujących na środowisko leśne. W Lasach Państwowych w 2018 r. zarejestrowano 2994 pożary na łącznej powierzchni 586 ha. Głównymi przyczynami zarzewia ognia w lasach PGL LP były głównie podpalenia (34%) oraz nieostrożność ze strony osób korzystających z lasu (14%), natomiast nieznana przyczyna dotyczyła 43% ogólnej liczby wszystkich pożarów.

W lasach Nadleśnictwa Antonin w 2019 roku odnotowano 3 pożary o łącznej powierzchni 3,35 ha.

W celu zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary oraz szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca ich powstawania, a w dalszej perspektywie także zmniejszenie średniej powierzchni pożarów - Nadleśnictwo Antonin wybudowało wieżę obserwacyjną w Mojej Woli realizując „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów” w ramach POIiŚ 2014-2020.

Wybudowana wieża została oddana do użytku 15 maja 2018 r. Jest ona przestrzenną konstrukcją kratową o wysokości 45 m, stojąca na ogrodzonym terenie o powierzchni 100 m2. Dzięki kamerze umieszczonej na maszcie - teren obserwacji znacząco się zwiększył, a czas dotarcia jednostek Lasów Państwowych i Straży Pożarnej do miejsca powstania pożaru może stać się znacznie krótszy.

Wieża zaprojektowana jest jako bezobsługowa. Obserwacja terenów leśnych rejestrowanych przez kamerę w promieniu do 30 km, odbywa się w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym przez pracownika nadleśnictwa i jest wspomagana przez system „Smoke Detection”. System ten automatycznie wykrywa dym na terenach leśnych.

Na całość systemu obserwacyjnego Nadleśnictwa Antonin składa się 5 kamer - dwie z nich znajdują sie na terenie antoninskich lasów oraz po jednej na terenach Nadleśnictw: Taczanów, Syców i Krotoszyn.

Wartość projektu w Polsce:

• Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 78 894 108,59 zł

• Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 56 500 000,00 zł

• Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi: 48 025 000,00 zł Wartość projektu realizowanego na terenie Nadleśnictwa Antonin:

• Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 227 893,62 zł

• Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 154 957,53 zł

• Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi: 131 713,90 zł


Efekty małej retencji nizinnej

Przeprowadzone inwestycje oprócz zwiększenia zasobów wodnych, podniesienia poziomu wód gruntowych stanowiły istotny element ochrony walorów przyrodniczych ekosystemu leśnego oraz wpłynęły na zwiększenie jego biologicznej różnorodność.

Do wskaźników skuteczności prowadzonych działań można zaliczyć:

  • podniesienie poziomu wód powierzchniowych,
  • podniesienie poziomu wód gruntowych,
  • odtworzenie lub poprawa stanu zbiorowisk mokradłowych,
  • wznowienie procesu torfotwórczego na torfowiskach,
  • pozytywna zmiana składu gatunkowego sąsiadujących drzewostanów, poprawa ich zdrowotności lub przyrostu,
  • odtworzenie siedlisk i powrót roślin i zwierząt związanych z terenami podmokłymi – utrzymanie i odtworzenie różnorodności biologicznej w lokalnych ekosystemach leśnych.

Działania małej retencji są ukierunkowane z jednej strony na ograniczenie skutków negatywnych zmian antropogenicznych (m.in.: niewłaściwych rozwiązań melioracyjnych), natomiast z drugiej strony powinny niwelować i osłabiać skutki coraz częściej obserwowanych na terenie Polski niekorzystnych zmian pogodowych (w tym powodzi i wydłużających się okresów suszy).

Dobrze zaplanowana i zrealizowana mała retencja to renaturalizacja systemu krążenia wody w krajobrazie – w większości sytuacji zniszczonego lub uszkodzonego przez dawniejsze działania odwadniające. Wpisane w nią powinno być zachowanie i/lub odtworzenie wszystkich ekosystemów związanych z wodą – torfowisk, naturalnych cieków, źródeł i źródlisk, terenów zalewowych. Jest to możliwe wtedy, gdy działania małej retencji wynikają z kompleksowego programu, opartego na analizie zasobów wodnych, krążenia wody, występowania i stanu ekosystemów wodno-błotnych w nadleśnictwie, przedyskutowanego ze specjalistami z różnych dziedzin nauki.