Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa Antonin

Lasy Nadleśnictwa Antonin znajdują się w południowej Wielkopolsce na terenie powiatów ostrowskiego i ostrzeszowskiego. W obecnej strukturze administracyjnej, nadleśnictwo istnieje od 1 maja 1974 roku i składa się z trzech obrębów leśnych, Antonin, Moja Wola i Świeca.

Lasy Nadleśnictwa Antonin stanowią zwarty zespół kompleksów leśnych. Lesistość nadleśnictwa wynosi blisko 50 % zasięgu terytorialnego.

Ze względu na występujące głównie gleby bielicowe obszary leśne pokrywają w większości bory sosnowe z dominującą sosną pospolitą. Najczęściej występującym siedliskiem borowym jest bór świeży, którego udział w powierzchni nadleśnictwa stanowi ponad 48 %, w dalszej kolejności znajduje się bór mieszany wilgotny (20 %) i bór wilgotny (7 %).

Siedliska grądów i buczyn porastają gatunki drzew liściastych takich jak: dąb szypułkowy, grab pospolity i buk pospolity występują często w otulinach stawów, większych cieków i kanałów zwłaszcza w obrębie Moja Wola. Wyróżniającym się siedliskiem jest las mieszany wilgotny i las wilgotny. Występują tutaj również łęgi i olsy, czyli siedliska podmokłe z panującą olszą czarną, jesionem wyniosłym z domieszkową na obrzeżach topolą osiką.

Charakterystyczną cechą lasów naszego nadleśnictwa są występujące okazy sędziwych dębów.

Gospodarkę leśną prowadzi się w zależności od zaszeregowania lasów do danej kategorii ochronności. Lasy ochronne to  54 % wszystkich lasów nadleśnictwa czyli około 10 tys. ha. Pozostałą część stanowią wielofunkcyjne lasy gospodarcze o powierzchni około 8,5 tys. ha. Jednym z podstawowych celów gospodarki leśnej jest zachowanie lasów i ich różnorodności (bogactwa przyrodniczego). Lasy nadleśnictwa Antonin są doskonałym przykładem połączenia funkcji produkcyjnych i ochronnych. Każdego roku w naszych lasach pozyskujemy około 100 tyś. metrów sześciennych drewna, przy zachowaniu bogactwa przyrodniczego. Lasy nadleśnictwa Antonin są miejscem występowania wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt między innymi bociana czarnego, bielika czy wilka.