Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ekosystemy reprezentatywne w Nadleśnictwie Antonin

Ekosystemy reprezentatywne (zwane także powierzchniami referencyjnymi) to obszary zbliżone do stanu naturalnego, w których nie prowadzi się działań gospodarczych.

Wyznaczanie ekosystemów reprezentatywnych jest wymogiem Certyfikatu Gospodarki Leśnej FSC Obszary te stanowić zatem mogą:

1.1 Prawne formy ochrony przyrody (takie jak np. rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, całoroczne strefy ostoi zwierząt itp.)

1.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone ujęte w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej

1.3 Powierzchnie leśne nieużytkowane gospodarczo

1.4 Wybrane fragmenty drzewostanów (kępy, biogrupy) pozostawione do naturalnego rozkładu

1.5 Drzewostany cenne przyrodniczo (ujęte w Programie Ochrony Przyrody dla których nie zaplanowano zabiegów gospodarczych)

1.6 Wybrane drzewostany zachowawcze i wyłączone drzewostany nasienne

1.7 Bagna

1.8 Drzewostany na siedliskach bagiennych (Bb, BMB, LMb)

1.9 Wybrane miejsca występowania ksylobiontów

1.10 Wybrane drzewostany uszkodzone przez bobry

1.11 Powierzchnie wyłączone z innych przyczyn

Powierzchnie reprezentatywne są sukcesywnie weryfikowane dlatego wszelkie uwagi i sugestie można zgłaszać na adres mailowy Nadleśnictwa Antonin (antonin@poznan.lasy.gov.pl)

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dot. ekosystemów reprezentatywnych znajdujących się na terenie naszego nadleśnictwa.

 

Wykaz  stref ochronnych i powierzchni ochronnych

 oraz  "ekosystemów reprezentatywnych"

Nadleśnictwa Antonin

Lp.

Obszary

Powierzchnia

1.

Rezerwaty przyrody

 47,86

2.

Użytki ekologiczne

 16,01

3.

Strefy ochrony całorocznej zwierząt

 159,11

4.

Strefy ochrony roślin i grzybów

 0

5.

Siedliska przyrodnicze w stanie A

 0

6.

Wybrane siedliska przyrodnicze w stanie B i C

 160,13

7.

Siedliska nieleśne

 116,64

8.

Grunty pozostawione do naturalnej sukcesji

 9,42

9.

Drzewostany trudnodostępne

 111,06

10.

Kępy

 89,05

11.

Drzewostany cenne przyrodniczo

 31,15

12.

Bagna

 148,04

13.

Bory i lasy bagienne

 11,10

14.

Miejsca występowania gatunków chronionych

 0

15.

Wybrane drzewostany uszkadzane przez bobry

 0

16.

Powierzchnie wyłączone z innych przyczyn

 29,35

 

Ogółem

 928,92