Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Antonin zajmuje powierzchnię niespełna 20 tys. ha i jest podzielone na 3 obręby: Antonin, Moja Wola oraz Świeca, w skład których wchodzi 13 leśnictw. Średnia wielkość leśnictwa wynosi 1500 ha. Nasze Nadleśnictwo zajmuje pierwsze miejsce pod względem lesistości w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (prawie 50% powierzchni zajmowane są przez lasy). Zobaczyć można w nim nie tylko lasy gospodarcze (nieco ponad 9 000ha), ale również lasy ochronne (prawie 10 000ha) i rezerwaty przyrody (47,86 ha).

            Struktura wiekowa naszych lasów przedstawia się następująco:

  • Klasa I (0-20 lat) i powierzchnie niezalesione – 14,6 % powierzchni,
  • Klasa II (21-40lat) – 22,5 % powierzchni,
  • Klasa III (41-60lat) – 24,9 % powierzchni,
  • Klasa IV (61 i więcej) – 38% powierzchni.

Głównym gatunkiem panującym w antonińskich lasach jest sosna zwyczajna. Zdecydowanie przeważa w drzewostanach zajmując 92% ogólnej powierzchni. Najczęściej możemy ją spotkać w litych jednogatunkowych drzewostanach. Następne w kolejności pod względem udziału plasują się olsza czarna, brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy i inne. Tak duża dominacja sosny jest spowodowana siedliskami, na których rosną nasze lasy.

Siedliska borowe są najczęściej spotykane i zajmują niespełna 83% powierzchni leśnej. Wśród nich możemy wyróżnić bór świeży oraz bór mieszany wilgotny.

Ten pierwszy zajmuje około 40% wszystkich siedlisk. Najczęściej możemy w nim spotkać drzewostany o niskich wymaganiach wilgotnościowych np. sosnowe z domieszką brzozy. Ze względu na małą ilość wody ( woda czerpana jest głównie z opadów ) spotkamy w nim dość ubogą warstwę runa: borówkę czarną, borówkę brusznicę, wrzos pospolity oraz kilka gatunków mchów.

Drugi w kolejności, czyli bór mieszany wilgotny zajmuje prawie 25% powierzchni całego nadleśnictwa. Słowo wilgotny w nazwie nie znajduje się tutaj bez powodu. Wskazuje na większe możliwości tego siedliska, większe uwilgotnienie spowodowane dostępem do wód gruntowych bądź też bliskością zbiorników wodnych. Tą odmianę charakteryzują drzewostany trochę „ciekawsze dla oka”, gdyż oczywiście nadal będą to drzewostany sosnowe lecz z większym udziałem brzozy, świerka czy też dęba.

Na terenie Nadleśnictwa Antonin spotkać możemy również siedliska bardziej uwilgotnione z większym udziałem gatunków liściastych np. lasowe oraz olsy. Siedliska lasowe zajmują 12 % powierzchni nadleśnictwa z czego 9% zajmuje las mieszany wilgotny. Charakteryzuje się większym uwilgotnieniem niż siedliska borowe, z racji rzadko zakłócanego dostępu do wody. Odnosząc się do gatunków, to nadal znajdziemy tam sosnę, aczkolwiek już z dużo większym udziałem dęba, brzozy i świerka niż jak to było w przypadku siedlisk borowych. W myśl zasady im wyższa wilgotność tym mniejszy udział w powierzchni lasów naszego nadleśnictwa, olsy zajmują 1,5 % wszystkich antonińskich siedlisk.

Warto podkreślić, iż nasze siedliska w 82% ocenione są jako naturalne, nie znajdziemy natomiast siedlisk zdegradowanych, silnie zdegradowanych, przekształconych, czy też zdewastowanych.

Stan uwilgotnienia oraz jakość siedlisk mają niejako wpływ na zapas oraz zasobność drzewostanu. Zapas informuje nas jaką miąższość mamy w drzewostanie, natomiast zasobność jest najczęściej przeliczana na hektar i obrazuje nam możliwości produkcyjne tegoż drzewostanu. Średnia zasobność dla całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu wynosi 252m3 , natomiast dla Nadleśnictwa Antonin jest to 248m3 .

OBRĘB

ZAPAS

ZASOBNOŚĆ w m3/ha

ANTONIN

1 516 501

243

MOJA WOLA

2 044 625

256

ŚWIECA

1 039 586

240

OGÓŁEM

4 600 712

248