Wydawca treści Wydawca treści

Plan urządzenia lasu

Wszystkie zabiegi wykonywane w lasach są uzasadnione i starannie zaplanowane, a cała gospodarka leśna prowadzona jest na podstawie Planu Urządzenia Lasu (PUL).

Jest to specjalny dokument, sporządzany na podstawie odpowiedniej instrukcji dla każdego nadleśnictwa z osobna przez Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz zatwierdzony przez Ministra Środowiska. Plan Urządzenia Lasu jest aktualizowany co 10 lat – obecnie w Nadleśnictwie Antonin obowiązuje plan opracowany wg stanu na dzień 01.01.2014 r., ważny do 31.12.2023 roku.

Przed sporządzeniem planu przedstawiciele grupy urządzeniowej regularnie przeprowadzają inwentaryzacje i oceniają stan lasu, by zaplanować leśne prace odpowiednio do struktury, budowy, wieku, siedliska stanu zdrowotnego czy funkcji drzewostanów. Ich wytyczne oraz szczegółowy opis lasów i gruntów nadleśnictwa wraz z aktualnymi mapami możemy znaleźć właśnie w Planie Urządzenia Lasu.

Opisuje on wszystkie zadania do wykonania w tym okresie, a także 10-letni etat miąższościowy – czyli ilość masy drewna, jaką w tym czasie można pozyskać z drzewostanu. To zapewnia sprawne zarządzanie lasem, utrzymanie go w równowadze oraz ciągły przyrost jego masy przy jednoczesnym pozyskiwaniu drewna.

PUL zawiera także Program Ochrony Przyrody, a w nim opis warunków przyrodniczych nadleśnictwa, jego walory przyrodniczo- kulturowe, istniejące i planowane formy ochrony przyrody (rezerwaty, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, użytki ekologiczne itd.) i występujące na jego terenie chronione gatunki roślin, grzybów i zwierząt. Program Ochrony Przyrody wskazuje także jak prowadzić gospodarkę leśną jednocześnie chroniąc środowisko.

Część inwentaryzacyjną, opis nadleśnictwa, ocenę gospodarowania w poprzednim 10-leciu, opis planu gospodarczego na nadchodzące 10 lat wraz z Programem Ochrony Przyrody nazywa się elaboratem. Zachęcamy do pobrania elaboratu z:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-antonin/plan-urzadzenia-lasu

Decyzja Ministra Środowiska zatwierdzająca PUL:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-antonin/plan-urzadzenia-lasu