Wydawca treści Wydawca treści

Strefy ochrony wokół gniazd chronionych gatunków ptaków

W drodze decyzji administracyjnej wyznaczanie i likwidowanie granic stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz prowadzenie rejestru stref ochrony należy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Na terenie Nadleśnictwa Antonin zlokalizowanych jest 13 stref ochrony, wyznaczonych wokół gniazd bielika (7 stref) i bociana czarnego (6 stref).

W strefach ochrony zabrania się: przebywania osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości objętej strefą ochrony, osób sprawujących zarząd i nadzór nad obszarami objętymi strefą ochrony oraz osób wykonujących prace na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub zarządcą; wycinania drzew lub krzewów; dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie jest to związane z potrzebą ochrony poszczególnych gatunków oraz wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji.