Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Organizacja Lasów Państwowych, doskonalona przez dziesięciolecia, opiera się na zasadzie samofinansowania. Dzięki temu Lasy nie korzystają z pieniędzy podatników. Leśne jednostki działają na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Pracuje w nich łącznie blisko 25 tys. osób.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991 r. Określa ona zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności. Strukturę organizacji precyzuje jej statut, wydany zarządzeniem ministra środowiska z 1994 r.

Model zarządzania w Lasach Państwowych oparty jest na trzech szczeblach:

 • Dyrektor Generalny LP powoływany jest przez ministra właściwego ds. środowiska. Kieruje całą organizacją m.in. przez wydawanie zarządzeń i decyzji. Jego biuro stanowi Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – jednostka centralna. Organem doradczym dyrektora jest Kolegium Lasów Państwowych.
 • Regionalne Dyrekcje LP (17). Do ich zadań należy przede wszystkim nadzór nad podległymi jednostkami, koordynacja działań na swoim terytorium.
 • Nadleśnictwa (431). Prowadzą gospodarkę leśną na podstawie planu urządzenia lasu. Kierujący jednostką nadleśniczy odpowiada za stan lasu na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

  Struktura organizacyjna Nadleśnictwa Antonin
  1. Na czele nadleśnictwa stoi Nadleśniczy, który jest przełożonym wszystkich pracowników nadleśnictwa.
  2. Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nie odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.
  3. Nadleśniczy reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych w zakresie swego działania oraz bezpośrednio zarządza lasami, gruntami i innymi nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w Zarządzie Lasów Państwowych.
  4. Nadleśniczy sprawuje nadzór nad ochroną informacji niejawnej oraz funkcjonowaniem kancelarii tajnej w nadleśnictwie.
  5. Nadleśniczy odpowiada za realizację zadań obronnych wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz za koordynację ich realizacji przez inne komórki nadleśnictwa.
  6. Nadleśniczy realizuje przypisane mu z mocy prawa zadania przy pomocy zastępcy nadleśniczego i głównego księgowego.
  7. Zastępca nadleśniczego i główny księgowy działają w ramach udzielonych przez nadleśniczego uprawnień, pełnomocnictw, zakresu czynności oraz stosownie do uregulowań zawartych w regulaminie.
  8. Nadleśniczy zatrudnia i zwalnia pracowników nadleśnictwa.
  8. Ustala organizację nadleśnictwa, w tym podział na leśnictwa zapewniający leśniczym prawidłowe wykonywanie zadań gospodarczych.

  9. Nadleśniczemu podlegają bezpośrednio:
  a) stanowiska kierujące działami:
  - zastępca nadleśniczego,
  - główny księgowy,
  - sekretarz nadleśnictwa,
  - komendant posterunku Straży Leśnej,
  b) oraz samodzielne stanowiska:
  - inżynier nadzoru
  - stanowisko ds. pracowniczych i socjalnych
  - stanowisko ds. lasów niepaństwowych
  - ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
  10. Pozostali pracownicy zatrudnieni w biurze nadleśnictwa w ramach działów pracy podlegają bezpośrednio osobom kierującym tymi działami.
  11. Leśniczowie podlegają bezpośrednio zastępcy nadleśniczego, zaś podleśniczy – leśniczemu w danym leśnictwie.
  12. Każdy pracownik nadleśnictwa podlega bezpośrednio tylko jednemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia służbowe i przed którym odpowiada za ich właściwe wykonanie.
  13. Pracownik, który otrzyma polecenie od przełożonego wyższego szczebla powinien polecenie to wykonać, zawiadamiając o tym – w miarę możliwości jeszcze przed jego wykonaniem – swego bezpośredniego przełożonego.
  14. W przypadku otrzymania polecenia budzącego wątpliwości co do zgodności z przepisami prawa pracownikowi przysługuje prawo żądania potwierdzenia go na piśmie.
  15. Nadleśniczy może powoływać zespoły doraźne do rozwiązywania szczególnie ważnych zagadnień, złożone – po zawiadomieniu właściwych komórek organizacyjnych Nadleśnictwa – z pracowników nadleśnictwa oraz spoza nadleśnictwa.
  16. W przypadku czasowego oddelegowania pracownika do pracy w innej komórce organizacyjnej nadleśnictwa lub do innej jednostki, pozostaje on w zależności służbowej - w zakresie pełnionej funkcji służbowej - od przełożonego tej komórki lub jednostki, do której został oddelegowany.
  17. Strukturę nadleśnictwa stanowią:
  1) biuro nadleśnictwa,
  2) leśnictwa (13)
  18. W skład biura nadleśnictwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  - działy:
  a) gospodarki leśnej, kierowany przez zastępcę nadleśniczego ,
  b) finansowo-księgowy, kierowany przez głównego księgowego,
  c) administracyjno-gospodarczy, kierowany przez sekretarza,
  d) Posterunek Straży Leśnej, kierowany przez komendanta,
  - stanowiska pracy:
  a) stanowisko ds. kontroli – inżynier nadzoru,
  b) stanowisko ds. pracowniczych i socjalnych,
  c) stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
  d) stanowisko ds. lasów niepaństwowych (pełni podleśniczy),
  - pozostałe:
  a) radca prawny – umowa zlecenie.