Wydawca treści Wydawca treści

Europejska sieć Natura 2000

Na terenie Nadleśnictwa Antonin znajdują się dwa obszary Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW) powołany w celu ochrony siedlisk.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja nad Baryczą" (PLH 020041). Obszar OZW położony jest w bagnistym obniżeniu doliny Baryczy. Obejmuje duże kompleksy łąk zalewowych, stawów rybnych (z najbardziej znanymi Stawami Milickimi oraz Stawami Przygodzickimi), pól uprawnych i rozległych terenów leśnych (z wyłączeniem miasta Milicz).

Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 82 206 ha. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się część o powierzchni 13 820,65 ha. W granicach ostoi położone są grunty administrowane przez Nadleśnictwo Antonin o powierzchni 5 503,96 ha.

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Baryczy" (PLB 020001). Ten obszar specjalnej ochrony ptaków obejmuje dolinę Baryczy pomiędzy Żmigrodem na zachodzie a okolicą Przygodzic na wschodzie. Położonych jest tutaj 10 kompleksów stawów rybnych (w sumie 130 stawów) wraz z otaczającymi łąkami, gruntami ornymi, mokradłami i lasami. Występuje co najmniej 20 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 8 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).  Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 55 517 ha. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się część ostoi o powierzchni 11 012,09 ha. Grunty administrowane przez nadleśnictwo zajmują w obszarze „Dolina Baryczy" powierzchnię 4 080,94 ha.
Wszystkie obszary możesz znaleźć: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/