Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Lasy prywatne stanowią około 17 % powierzchni kraju, będąc drugą pod względem udziału powierzchniowego formą własności lasów.

Zakres działań i obowiązki właścicieli lasów reguluje ustawa o lasach. Nadzór nad prowadzoną gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawuje starosta, na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu. Starosta z kolei powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych Lasom Państwowym.
Szczegóły tego nadzoru określa porozumienie zawierane pomiędzy starostą a właściwym nadleśniczym, publikowane w Dzienniku Urzędowym Wojewody. Lasy Państwowe sprawują nadzór nad gospodarką leśną, który polega na:
1) lustracji terenu,
2) kontroli,
3) opiniowaniu, a także doradztwie,
4) wydawaniu decyzji administracyjnych,
5) kontroli wykonania decyzji.

Właściciel lasu powinien wiedzieć, że również i jego obowiązuje ustawa o lasach, w szczególności zapisy zobowiązujące do:
1) zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk,
2) ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu,
3) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej,
4) przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji,
5) racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:
5.1) pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
5.2) pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

Istotną kwestią dla właściciela lasu są wskazania dotyczące rozmiaru, sposobu pozyskania drewna oraz jego legalizacji. Z lasu można pobrać taką ilość drewna, która nie zagraża jego trwałości w danym obiekcie (wsi) oraz zapewnia ciągłość użytkowania lasu. Maksymalna wielkość do pozyskania, ustalona w uproszczonym planie urządzenia lasu, jest wielkością wyważoną i nieprzekraczalną, bowiem zapewnia ona trwałe zachowanie lasów.

Nadleśnictwo Antonin sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu ostrowskiego, w III Wielkopolsko-Pomorskiej krainie przyrodniczo-leśnej ( niewielki obszar lasów niepaństwowych położony jest w większości na terenach objętych programem NATURA 2000). Lasy prywatne położone są na terenie trzech gmin, o łącznej powierzchni 818,306 ha:
1) Odolanów: na obszarze sołectw: Nadstawki, Huta, Świeca, Garki, Boników,
2) Przygodzice: na obszarze sołectw: Dębnica, Czarnylas, Hetmanów, Przygodziczki, Ludwików, Antonin,
3) Sośnie: na obszarze sołectw: Granowiec, Kąty Śląskie, Mariak, Sośnie, Bogdaj, Młynik, Chojnik, Kuźnica Kącka, Pawłów, Cieszyn, Szklarka Śląska, Kocina, Dobrzec, Janisławice, Konradów, Kałkowskie.

Na terenie Nadleśnictwa Antonin dominującym typem siedliskowym lasu jest bór świeży i bór mieszany świeży. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, a domieszkowymi brzoza, dąb, buk, modrzew. Stan zdrowotny i sanitarny lasów jest zadowalający. Lasy objęte są ochroną przeciwpożarową, nie wyodrębniono stref zagrożenia przemysłowego i nie zlokalizowano lasów ochronnych. Ogromną przeszkodą w prowadzeniu działań gospodarczych i ochronnych na terenie prywatnej własności leśnej jest duże rozdrobnienie lasów prywatnych i spora liczba właścicieli.

W roku 2013 Nadleśnictwo Antonin wykonało dwa plany zalesieniowe obejmujące powierzchnie 10,01 ha, wydano 40 decyzji na wykonanie czyszczeń oraz trzebieży, 3 decyzje na zręby zupełne, pozyskano grubiznę iglastą w ilości 514 m3, z tego drewna dłużycowego 183 m3, oraz drewna stosowego 331 m3, grubizny liściastej stosowej 59 m3. Wystawiono przy tym 45 świadectw legalności i przeprowadzono lustracje terenu w zakresie doradztwa na powierzchni 150 ha.

W 2014 roku wykonano jeden plan zalesieniowy obejmujący powierzchnię 2,20 ha, wydano 58 decyzji na wykonanie czyszczeń oraz trzebieży, 5 decyzji na zręby zupełne, pozyskano grubiznę iglastą w ilości 365,76 m3, z tego drewna dłużycowego 212,35 m3 oraz drewna stosowego 153,41 m3, grubizny liściastej 32,59 m3, w tym drewna  dłużycowego 10,73 m3 oraz drewna stosowego 21,86 m3. Wystawiono przy tym 58 świadectw legalności oraz przeprowadzono lustracje terenu w zakresie doradztwa na powierzchni 162 ha. 

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej właściciele lasów prywatnych oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia zostali objęci pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Leśnicy włączyli się w udzielanie pomocy poprzez sporządzanie planów zalesienia gruntów oraz kontroli wykonania tego zalesienia. Poprzez te działania lesistość lasów prywatnych na terenie Nadleśnictwa Antonin wykazuje tendencję wzrostową.