Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo w Nadleśnictwie Antonin

Teren Nadleśnictwa Antonin zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLI/799/14 z dnia 27 stycznia 2014 roku „w sprawie podziału południowej części Województwa Wielkopolskiego: powiatów jarocińskiego, kaliskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego na obwody łowieckie", podzielony jest na 7 obwodów łowieckich (Obwody 459, 460, 461,462,463,464,465). Gospodarka łowiecka oparta jest na Wieloletnim Łowieckim Planie Hodowlanym obowiązującym w okresie 2017-2027. Na podstawie zapisów WŁPH, oraz danych z corocznych inwentaryzacji zwierzyny sporządza się dla każdego obwodu Roczny Plan Łowiecki, który jest podstawą do prowadzenia gospodarki łowieckiej w danym sezonie. Łowiecki rok gospodarczy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, lecz jest związany z biologią zwierząt - zaczyna się 1 kwietnia, a kończy 31 marca roku następnego.

Roczny Plan Łowiecki zawiera podstawowe informacje z zakresu zadań dzierżawcy obwodu łowieckiego i określa ilość zwierzyny przeznaczonej do pozyskania. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że zwykle do pozyskania przeznacza się około 20-30% stanu wiosennego populacji sarny, jelenia i daniela oraz ponad 100% stanu wiosennego dzików. Roczny Plan Łowiecki zatwierdzany jest przez nadleśniczego i wymaga uzgodnienia z Polskim Związkiem Łowieckim oraz podlega zaopiniowaniu przez wójtów oraz burmistrzów, na terenie których gmin położony jest obwód łowiecki. Niewykonanie w danym roku planu odstrzału naraża dzierżawców obwodów na sankcje finansowe, gdyż są oni wówczas zmuszeni do partycypowania w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.

W celu prawidłowego gospodarowania populacjami zwierząt łownych obwody łowieckie łączy się  w tzw. Rejony Hodowlane. Wszystkie obwody na terenie nadleśnictwa Antonin  należą do IV Rejonu Hodowlanego „Kalisz". Warunki przyrodnicze oraz ilość bytującej zwierzyny kwalifikują obwody pod względem jakości. W Nadleśnictwie Antonin znajduje się jeden obwód słaby oraz sześć średnich.

Najważniejszym gatunkiem zwierzyny grubej w naszych lasach jest sarna, której liczebność szacowana jest na ponad 1000 sztuk. Kolejnym ważnym gatunkiem jest jeleń, którego liczebność aktualnie wynosi około 600 sztuk. Populacja dzika w ostatnich lasach uległa zmniejszeniu, głównie w wyniku intensywnego odstrzału spowodowanego działaniami profilaktycznymi przeciw rozprzestrzenianiu się groźnej choroby wirusowej - Afrykańskiego pomoru świń. Lokalnie notowane są szkody w uprawach rolnych od dzików, lecz nie są one zbyt dotkliwe. Szkody od zwierzyny w gospodarce leśnej są znośne, a metody ochrony stosowane w ramach gospodarki leśnej wystarczające do osiągnięcia celów gospodarki leśnej.

W Nadleśnictwie Antonin będącego częścią Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Rychtalskie" od 2014 roku testowana jest nowa metoda oceny szkód od zwierzyny, której celem jest obiektywne wskazanie rozmiaru uszkodzeń lasu.

Lp.

Numer obwodu

Kategoria

Pow. użytkowania [ha]

Lesistość [%]

Dzierżawca obwodu

1

459

średni

4557

24,8

KŁ nr 5 DANIEL

2

460

słaby

5505

53,4

KŁ nr 31 WRZOS

3

461

średni

6228

56,6

KŁ nr 18 SOKÓŁ

4

462

średni

6258

52,0

KŁ nr 18 SOKÓŁ

5

463

średni

3786

44,8

KŁ nr 48 ŁOŚ

6

464

średni

4904

59,9

KŁ nr 499 SOKÓŁ

7

465

średni

7441

60,1

KŁ nr 499 SOKÓŁ