Wydawca treści Wydawca treści

Historia nadleśnictwa

Nadleśnictwo Antonin istnieje w obecnej strukturze administracyjnej od 1 maja 1974 roku. Składa się z trzech obrębów: Antonin, Moja Wola i Świeca, które wcześniej były samodzielnymi nadleśnictwami od 1945 roku.


Obręb Antonin. Główny kompleks obrębu Antonin do 1939 roku był własnością księcia Michała Radziwiłła. Pozostałe lasy należały w okresie międzywojennym do Nadleśnictwa Wanda (uroczysko Komorów), do majątku Helenów i do drobnych właścicieli.


Obręb Moja Wola powstał z lasów majątków: Możdżanów, Konradów i Moja Wola oraz lasów drobnej własności (chłopskie). Właścicielem majątku Możdżanów, którego powierzchnia leśna wynosiła około 800 ha, była rodzina Lipskich z Górzna. Majątek Konradów – właścicielem lasu była Kapituła Wrocławska. Obszar leśny składał się z jednego kompleksu przylegającego do lasów Mojej Woli. Od strony wschodniej las przylega do dawnej granicy państwa polskiego. Lasy Majątku Moja Wola były własnością baronowej Agnes von Diergardt do końca II Wojny Światowej. Majątek kupił w 1886 roku jej mąż od Buddenbrocka, ówczesnego starosty sycowskiego. Na przestrzeni 19. wieku lasy te często zmieniały właściciela. Przed Buddenbrockiem właścicielem tych obszarów był były król saski Albert, a przed nim książe brunszwicki. Po I Wojnie Światowej część lasów majątku, około 10 % powierzchni, znalazła się poza ówczesnymi granicami państwa polskiego po stronie niemieckiej (rewir Klenów). Duży fragment majątku leśnego po stronie polskiej dzieliła się na cztery obręby: Krupa, Kałkowskie, Kocina i Zwierzyniec. Lasy dawnego majątku stanowiły główną część Nadleśnictwa Moja Wola, jedynie północna część uroczyska Kałkowskie (ok. 300 ha) przeszła do Nadleśnictwa Świeca.


Obręb Świeca. Nadleśnictwo Świeca powstało w 1927 roku z lasów, które pierwotnie wchodziły w skład „Dóbr Krotoszyńskich", których pierwszym właścicielem był Marcin Wierzbięta–Krotowski, właściciel Krotoszyna. Do roku 1927 dobra te były w posiadaniu różnych prywatnych właścicieli polskich i niemieckich (m.in. księcia niemieckiego Thurn und Taxis z Ratyzbony). W tym roku „Dobra Krotoszyńskie" uległy likwidacji i w drodze przymusowego kupna nabyte przez państwo polskie. Lasy tych dóbr podzielono na 3 nadleśnictwa: Jasnepole, Gliśnica i Świeca. Już wcześniej, za administracji niemieckiej lasy nadleśnictwa Świeca stanowiły oddzielny rewir o powierzchni 2 464,89 ha, z własnym planem gospodarczym z 1907 roku. W 1928 roku został opracowany nowy plan urządzeniowy i nadleśnictwo podzielono na 2 leśnictwa: Karłowice (z gajówkami Mogiłka i Świeca) oraz Jerzówka z gajówką Wrzosina.