Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Antonin, działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – dalej jako: PZP, niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie nieograniczonym pn. „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Antonin w 2021 roku” (nr referencyjny SA.270.8.2021), jako najkorzystniejsza uznana, a następnie wybrana, w toku niniejszego postępowania została oferta złożona przez Wykonawcę:

P.H.U.P „AUTOTEKS” Import-Eksport Tadeusz Szczypkowski ul. Długa 25 63-421 Ludwików