Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Spotkanie konsultacyjne w sprawie lasów o zwiększonej funkcji społecznej

Spotkanie konsultacyjne w sprawie lasów o zwiększonej funkcji społecznej

W dniu 19 czerwca 2024 roku w siedzibie Nadleśnictwa Antonin odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie lasów o zwiększonej funkcji społecznej na terenie Nadleśnictwa Antonin.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów terytorialnych, lokalnych stowarzyszeń, straży pożarnej, policji, zakładów usług leśnych, Lasów Państwowych oraz zainteresowane osoby indywidualne. Na wstępie przywitano przybyłe osoby i przedstawiono pełnione przez nie funkcje.

Nadleśnictwo Antonin zaprezentowało ogólną charakterystykę miejscowych lasów oraz uwarunkowania przyrodniczo - turystyczne regionu. Następnie omówiono czym są lasy o zwiększonej funkcji społecznej oraz jakie stosuje się w nich modyfikacje gospodarki leśnej.

Nadleśnictwo przedstawiło propozycje obszarów lasów o zwiększonej funkcji społecznej (na podstawie obserwacji intensywności ruchu rekreacyjnego oraz lokalizacji w pobliżu miejsc koncentracji ruchu turystycznego).

Następnie przyszedł czas na dyskusje. Każda przybyła osoba mogła zabrać głos i przedstawić swoje propozycje i uwagi. Pojawiło się wiele interesujących pomysłów w zakresie zagospodarowania turystycznego regionu.

Nadleśnictwo wskazało, że wnoszenie propozycji i uwag w zakresie lasów o zwiększonej funkcji społecznej jest procesem ciągłym i również w przyszłości będzie taka możliwość. Wskazano, że odbywające się aktualnie konsultacje mają na celu wypracowanie projektu ww. lasów na terenie Nadleśnictwa, a katalog obszarów o zwiększonej funkcji społecznej nie jest zamknięty.

Przybyłe na konsultacje osoby nie zgłosiły zastrzeżeń wobec propozycji Nadleśnictwa w zakresie lasów o zwiększonej funkcji społecznej.

Protokół ze spotkania, zawierający opis przebiegu konsultacji, szczegółowe zestawienie proponowanych obszarów lasów o zwiększonej funkcji społecznej, listę zaproszonych podmiotów oraz listę obecności znajduje się w załączeniu.