Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Las wielu funkcji - leśny kompleks promocyjny

Las wielu funkcji - leśny kompleks promocyjny

I posiedzenie nowo wybranej Rady Naukowo-Społecznej

W dziejach człowieka las był zawsze źródłem różnych produktów, z których najważniejszym pozostaje drewno. Współcześnie, coraz powszechniejszym staje się zrozumienie przyrodniczej, społecznej i kulturotwórczej roli lasów oraz konieczności ich ochrony. Odpowiedzią na poszukiwanie kompromisu między produkcją drewna, zachowaniem walorów przyrodniczych i czynienia lasu przyjaznym człowiekowi są w Polsce leśne kompleksy promocyjne, propagujące wielofunkcyjną gospodarkę leśną.

LKP nie mają wyodrębnionej administracji – ta spoczywa w gestii nadleśnictw, znajdujących się pod nadzorem właściwych terytorialnie regionalnych dyrekcji LP.

Jednym z takich obszarów jest Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Rychtalskie”, powołany do życia w 1996 r., obejmuje dwa nadleśnictwa: Antonin i Syców, należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz lasy Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice, jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

8 maja br. odbyło się pierwsze posiedzenie czternastoosobowej Rady Naukowo-Społecznej LKP "Lasy Rychtalskie", powołanej decyzją nr 55 Dyrektora Generalnego LP z 8 marca br. na lata 2018-2022, która jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań w LKP "Lasy Rychtalskie".

Dyrektor Tomasz Markiewicz powitał przybyłych gości i krótko przedstawił członków rady. Omówił również zakres jej działania, do którego należy w szczególności opiniowanie: projektów dokumentów tworzonych w Lasach Państwowych (np. planów urządzenia lasu), tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego ich wykorzystania, działalności edukacyjnej i turystycznego udostępniania lasów.

Podczas spotkania członkowie rady spośród swego grona wybrali przewodniczącego (prof. Wojciech Kowalkowski), zastępcę przewodniczącego (Paweł T. Dolata) i sekretarza (Dorota Wojciechowska).

Nadleśniczy Nadleśnictwa Antonin (Adam Całka) w imieniu jednostek wchodzących w skład LKP "Lasy Rychtalskie" przedstawił dotychczasowe dokonania edukacyjne i promocyjne obszaru oraz zaprezentował planowane działania w bieżącym roku.