Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne w Nadleśnictwie Antonin

Użytek ekologiczny stanowi powierzchnię chronioną ze względu na walory pozwalające na zachowanie różnorodności biologicznej i jest jedną z wielu form ochrony przyrody . Zaliczamy tu najczęściej pozostałości ekosystemów obejmujące m.in. naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Ustanowienie użytku ekologicznego następuje na podstawie Uchwały Rady Gminy w uzgodnieniu z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Na terenie Nadleśnictwa Antonin zarejestrowano 5 tego typu obszarów, obejmujących łączną powierzchnię 16,01 ha.

  1. „Łąki na Koninie” – w leśnictwie Kałkowskie, 1,99 ha.
  2. „Łąki przy Kasztanie” – w  leśnictwie Krupa, 1,46 ha.
  3. „Łąki Łosie” – w leśnictwie Możdżanów, 4,15 ha.
  4. „Malinowe Łąki” – w leśnictwie Cieszyn 4,85 ha.
  5. „Łąki koło wieży” – w leśnictwie Mariak, 3,56 ha .

 

Jak wskazują nazwy naszych użytków ekologicznych, stanowią one najczęściej wilgotne łąki, szuwary, traworośla oraz torfowiska. Nierzadko występują wzdłuż lokalnych cieków wodnych, m.in. Meresznicy i Młyńskiej Wody.