Archiwum Archiwum

Posiedzenie Rady Naukowo - Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie

W dniu 8 grudnia w Nadleśnictwie Antonin odbyło się posiedzenie Rady Naukowo – Społecznej działającej przy LKP Lasy Rychtalskie

W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady, nadleśniczowie nadleśnictw wchodzących w skład LKP, przedstawicielka Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach, Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej oraz pracownicy RDLP w Poznaniu, a także przedstawiciel Dyrekcji Generalnej LP.

Na wstępie obrad uczczono minutą ciszy nieżyjącego już członka Rady Pana Krzysztofa Bohena.

W związku ze zbliżającą się dwudziestą rocznicą powstania Kompleksu, spotkanie było okazją do podsumowania całej działalności. Poszczególni przedstawiciele jednostek wchodzących w skład LKP przedstawili zrealizowane, jak i planowane na przyszłość zadania służące realizacji celów, do których powołano leśne kompleksy promocyjne. Zwrócono uwagę na wciąż nierozwiązane problemy w zakresie obowiązującego prawa, zasad finansowania czy planowania, które skutecznie uniemożliwiają prowadzenie wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych z innymi  jednostkami. Znalazło to odzwierciedlenie w poparciu Rady dla postulatu LZD w Siemianicach o jak najszybsze doprowadzenie do zmian w Ustawie o lasach i ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym, by lasy doświadczalne znalazły swe miejsce w prawie leśnym Polski.

Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że bardzo istotną kwestią jest określenie wiodącej funkcji, jaką miałby spełniać każdy leśny kompleks promocyjny, w zależności od lokalnych uwarunkowań.

W przyszłości LKP oprócz realizacji dotychczasowych funkcji promocyjnych, edukacyjnych i turystycznych powinny być miejscem wdrażania nowych technologii czy prowadzenia wieloletnich obserwacji np. stanów wód, czy klimatu.

 

Rada Naukowo – Społeczna to organ powoływany w drodze decyzji (odrębnych dla każdego LKP) przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnych kompleksach promocyjnych.